Art Srbija: Online art galerija

Stranica posvećena materijalnom i duhovnom stvaralaštvu Srbije

O NAMA

Udruženje Art Srbija je nevladino i neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti umetnosti, kulture, rekreativnog sporta, nauke, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ekologije, turizma, obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, održivog razvoja…

Ciljevi Udruženja Art Srbija su izuzetno široki i obuhvataju različite aspekte popularizacije i očuvanja sveukupnog materijalnog i duhovnog stvaralaštva Srbije. Širokog spektra ciljeva u različitim oblastima umetnosti, kulture, rekreativnog sporta, nauke, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ekologije, turizma, obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, održivog razvoja i drugih relevantnih područja.

 • Upoznavanje, očuvanje, negovanje i zaštita kulturne baštine: Udruženje se zalaže za proučavanje, čuvanje i zaštitu kako duhovne (nematerijalne) tako i materijalne kulturne baštine Srbije.
 • Promovisanje i popularizacija kulturne baštine: Udruženje se aktivno angažuje u prikazivanju i promovisanju kulturne baštine Srbije kako bi se povećala svest javnosti o njenom značaju i bogatstvu.
 • Turizam i rekreativni sport: Udruženje podržava razvoj turizma i rekreativnog sporta u Srbiji, promovišući prirodne i kulturne atrakcije zemlje i podržavajući sportske aktivnosti kao deo zdravog načina života.
 • Obrazovanje: Udruženje ima za cilj edukovanje mladih stvaralaca u vezi sa kulturnom baštinom i tradicijom Srbije, kako bi se prenelo znanje i veštine na nove generacije.
 • Unapređenje narodnog stvaralaštva i domaće radinosti: Udruženje teži okupljanju umetnika, kako profesionalaca tako i amatera, iz različitih oblasti stvaralaštva i domaće radinosti. Podstiče se izrada narodnih rukotvorina, negovanje folklorne tradicije i očuvanje narodne umetnosti.
 • Promocija vrednosti srpske tradicije: Udruženje se bavi afirmacijom i očuvanjem vrednosti narodnog stvaralaštva i srpske tradicije, čime se doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa.
 • Razvoj i promovisanje vrednosti Srbije: Udruženje se angažuje na unapređenju i promociji kulturnih, umetničkih, istorijskih, turističkih i drugih vrednosti Srbije, kao i domaće privrede i manifestacija.
 • Očuvanje životne sredine: Udruženje se bori za očuvanje čiste i nezagađene životne sredine kroz svoje aktivnosti, svestan važnosti očuvanja prirodnog okruženja za buduće generacije.
 • Stvaranje centra za srpsku etnografiju: Udruženje ima planove za formiranje centra koji će prikupljati, sistematizovati i predstaviti predmete srpske etnografije kako bi se očuvalo kulturno nasleđe i omogućilo proučavanje i uvid u tradiciju.
 • Razmena informacija i saradnja: Udruženje podstiče uzajamnu razmenu informacija i saradnju između članova i drugih zainteresovanih strana u vezi sa svim aspektima narodnog stvaralaštva, uključujući tradicionalnu kuhinju, rukotvorine, folklor i srodne oblasti.
 • Podsticanje umetnosti: Udruženje Art Srbija se zalaže za promovisanje i podršku umetnosti u svim njenim oblicima, kao i za podršku umetnicima u njihovom stvaralaštvu i profesionalnom razvoju.
 • Kulturna promocija: Udruženje radi na promovisanju kulturne raznolikosti i bogatstva Srbije, kao i na podizanju svesti o značaju kulture i njenom uticaju na društvo.
 • Nauka i obrazovanje: Udruženje Art Srbija podržava naučna istraživanja i edukaciju u različitim disciplinama, težeći unapređenju znanja i inovacija u društvu.
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj: Udruženje se angažuje na polju poljoprivrede i ruralnog razvoja, promovišući održive prakse, podržavajući lokalne poljoprivrednike i doprinoseći razvoju ruralnih područja.
 • Ekologija i zaštita životne sredine: Udruženje Art Srbija ima za cilj promovisanje održivog razvoja i zaštite životne sredine, podstičući svest o ekološkim pitanjima i aktivno se angažujući u ekološkim inicijativama.
 • Socijalna zaštita i obrazovanje: Udruženje se bavi pitanjima socijalne zaštite, pružajući podršku ugroženim grupama i promovišući obrazovanje kao ključnu komponentu ličnog i društvenog razvoja.

Udruženje Art Srbija ima širok spektar aktivnosti i saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama kako bi ostvarilo svoje ciljeve u navedenim oblastima.

Kroz organizaciju projekata, izložbi, prezentacija, kurseva, kampova, predavanja, konferencija, koncerata, sajmova, radionica, kolonija i drugih aktivnosti, Udruženje nastoji da ostvari svoje ciljeve i promoviše bogatstvo i raznolikost srpske kulture i drugih aspekata postignuća.